Deklaracja dostępności

[Nazwa podmiotu publicznego] zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej [https://eurzad.um.olawa.pl].

Data publikacji strony internetowej: 01.12.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.12.2020.

Strona internetowa jest zgodna z ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: data. Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktowa jest [Łukasz Komarnicki], [informatyk@um.olawa.pl]. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu urzędu. Ta sama droga można składać wnioski o udostepnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z zadaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zadanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej zadanie, wskazanie, o która stronę internetowa lub aplikacje mobilna chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego zadanie, kiedy realizacja zadania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z zadaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zadania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący zadanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

[informacje o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego, dla osób niepełnosprawnych].

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacja zalecamy kombinacje klawiszy:

  • CTRL + F5 - ponowne załadowanie zawartości strony.

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszka jak i sama klawiatura, za pomocą klawiszy:

  • TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,

  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,

  • ENTER - wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśniecie przycisku OK,

  • - przewijanie widocznej części strony.

Ulatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod katem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych czesci ekranu, unikalne tytuly stron umozliwiaja rozróznienie kazdej strony, zdjecia i grafiki maja alternatywne opisy, a linki tytuly opisujace dany odnosnik bardziej szczególowo.

Za pomoca skróconego menu mozna dostac sie bezposrednio do:

  • tresci
  • menu ulatwien dostepu
  • menu glównego
  • mapy strony
Logo Uni Europejskiej z opisem